Cho đường thẳng \triangle có phương trình tham số `{(x=1+2t),(y=-3-t):}` Viết phương trình tổng quát của đường thẳng \triang

Cho đường thẳng \triangle có phương trình tham số `{(x=1+2t),(y=-3-t):}`
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng \triangleViết một bình luận

Câu hỏi mới