Cho một đa giác `n` cạnh. Hãy viết biểu thức tính số đường chéo của đa giác đó và giải thích? (Làm theo tổ hợp nha)

Cho một đa giác `n` cạnh. Hãy viết biểu thức tính số đường chéo của đa giác đó và giải thích? (Làm theo tổ hợp nha)Viết một bình luận

Câu hỏi mới