Cho tam giác ABC có AB = 6 cm AC = 8 cm góc BAC= 60 độ CB =căn 52 Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Cho tam giác ABC có AB = 6 cm AC = 8 cm góc BAC= 60 độ CB =căn 52
Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

2 bình luận về “Cho tam giác ABC có AB = 6 cm AC = 8 cm góc BAC= 60 độ CB =căn 52 Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của ΔABC là:
      S=\frac{1}{2}.AB.AC.sin hat{BAC}=\frac{1}{2}.6.8.sin60^{o}=12\sqrt{3}(cm^{2})
  Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là:
      S=\frac{BC.AC.AB}{4R}⇔12\sqrt{3}=\frac{\sqrt{52}.8.6}{4R}
  ⇒R=\frac{\sqrt{52}.8.6}{4.12\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{39}}{3}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới