Cho tam giác MNP có toạ độ 3 điểm: M(4;-5), N(2;-1), P(3;-8) . a) Viết phương trình đường trung trực của MN và MP. b) Tìm to

Cho tam giác MNP có toạ độ 3 điểm: M(4;-5), N(2;-1), P(3;-8) .
a) Viết phương trình đường trung trực của MN và MP.
b) Tìm toạ độ điểm I là giao điểm của 2 đường trung trực đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới