cho tập X= {0,1,2,3,5,6} số các chữ số chẵn gồm 3 chữ số được lập thành từ tập X là

cho tập X= {0,1,2,3,5,6} số các chữ số chẵn gồm 3 chữ số được lập thành từ tập X làViết một bình luận

Câu hỏi mới