Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 7 chữ khác nhau đôi một, trong đó phải có chữ số 2

Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 7 chữ khác nhau đôi một, trong đó phải có chữ số 2Viết một bình luận

Câu hỏi mới