[éc o éc -60đ] Bài tập : Cho (C) : `x^2 + y^2 + 2x – 4y – 4 = 0` Viết phương trình đường thẳng `d` đi qua `A(2;1)` và cắt `(C

[éc o éc -60đ]
Bài tập : Cho (C) : `x^2 + y^2 + 2x – 4y – 4 = 0`
Viết phương trình đường thẳng `d` đi qua `A(2;1)` và cắt `(C)` theo `1` dây cung `MN = 4`
[Chi tiết ra nhé]Viết một bình luận

Câu hỏi mới