giải bpt , lập bảng xét dấu A)-x^2+x-5<0 e) x^2-2x-4>0 F)4x^2+4x+1>0

giải bpt , lập bảng xét dấu
A)-x^2+x-5<0 e) x^2-2x-4>0 F)4x^2+4x+1>0Viết một bình luận

Câu hỏi mới