Giải bpt sau : tìm f(x) -x2 +6x -9 lớn hơn hoặc bằng 0

Giải bpt sau : tìm f(x)
-x2 +6x -9 lớn hơn hoặc bằng 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới