Gọi A là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm 6 chữ số phân biệt đc chọn từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.Chọn ngẫu nhiên 1 số từ

Gọi A là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm 6 chữ số phân biệt đc chọn từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập A.Xác suất để số chọn đc là số chẵn trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ

1 bình luận về “Gọi A là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm 6 chữ số phân biệt đc chọn từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.Chọn ngẫu nhiên 1 số từ”

 1. Từ 10 chữ số đã cho tạo được 9*A_9^5=136080 số các số tự nhiên gồm 6 chữ số phân biệt
  => n_\Omega=136080
  Biến cố A: “Số được chọn là số chẵn trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ”
  Từ 10 chữ số đã cho tạo được 5*5*A_8^4=42000 số các số tự nhiên gồm 6 chữ số phân biệt là số chẵn trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ
  => n_A=42000
  => P_A=n_A/n_\Omega=42000/136080=25/81
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận