1) Từ các chữ số 1,2,3,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau? 2) Từ các số 0,1

1) Từ các chữ số 1,2,3,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau?

2) Từ các số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới