cho tam giác ABC có A(3,-1);B(-2,5);C(-6,-2).Tim toạ độ D sao cho ABCD là hình bình hành

cho tam giác ABC có A(3,-1);B(-2,5);C(-6,-2).Tim toạ độ D sao cho ABCD là hình bình hànhViết một bình luận