Khai triển biểu thức sau (x+2)^5

Khai triển biểu thức sau

(x+2)^5Viết một bình luận

Câu hỏi mới