Tam giác ABC có AB:x-3y+11=0 Đường cao AH:3x+7y-15=0 Đường cao BH:3x-5y+13=0 Tìm phương trình AC,BC <

Tam giác ABC có AB:x-3y+11=0

Đường cao AH:3x+7y-15=0

Đường cao BH:3x-5y+13=0

Tìm phương trình AC,BCViết một bình luận

Câu hỏi mới