Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình đường tròn? A.x^2+4y^2-2x+4y+1=0 B.4x^2+y^2+x-y+2=

Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình đường tròn?

A.x^2+4y^2-2x+4y+1=0

B.4x^2+y^2+x-y+2=0

C.x^2+y^2-4x-6y+15=0

D.x^2+y^2-x-y-1=0Viết một bình luận