Trong hệ toạ độ Oxy,cho 4 điểm A(3;0) ,B(4;-3),C(8;-1),D(-2;1).Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

Trong hệ toạ độ Oxy,cho 4 điểm A(3;0) ,B(4;-3),C(8;-1),D(-2;1).Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

A. A,B,C. B.B,C,D. c .A,C,D. d.A,B,DViết một bình luận