trong mặt phẳng tọa độ,choA(1,-1),B(3,5),C(-2,4).Viết phương trình Đường tròn đường kính AB Giúp mik vs ạ pls

trong mặt phẳng tọa độ,choA(1,-1),B(3,5),C(-2,4).Viết phương trình Đường tròn đường kính AB

Giúp mik vs ạ plsViết một bình luận

Câu hỏi mới