(P): y=ax^2+bx+c. Xác định hệ số a,b,c biết (P) có tung độ đỉnh bằng -5 và đi qua 2 điểm M(1;-1) và N(0;4)

(P): y=ax^2+bx+c. Xác định hệ số a,b,c biết (P) có tung độ đỉnh bằng -5 và đi qua 2 điểm M(1;-1) và N(0;4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới