Tam giác ABC biết A ( 2,1); B(5,2); C(-4,3) – Tìm M sao cho: vecto CM+ 3 vecto AM= 2 vecto BM – Tìm D thuộc trục Ox để ABCD t

Tam giác ABC biết A ( 2,1); B(5,2); C(-4,3)
– Tìm M sao cho: vecto CM+ 3 vecto AM= 2 vecto BM
– Tìm D thuộc trục Ox để ABCD thang đáy AB; DCViết một bình luận

Câu hỏi mới