tìm tập xác định của y=2x+3/x^2

tìm tập xác định của y=2x+3/x^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới