Trong chương trình ngoại khóa giáo dục truyền thống, 60 học sinh được trường tổ chức đi xem phim. Các ghế ở rạp được sắp thàn

Trong chương trình ngoại khóa giáo dục truyền thống, 60 học sinh được trường tổ chức đi xem phim. Các ghế ở rạp được sắp thành các hàng. Mỗi hàng có 20 ghế
a, có bao nhiêu các sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng đầu tiên
b, sau khi sắp xếp xong hàng đầu tiên, có bao nhiêu cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ hai
c, sau khi sắp xếp xong hai hàng đầu, có bao nhiêu cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ baViết một bình luận

Câu hỏi mới