Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 20 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc

Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 20 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P là
A.10 ^ 3
B.C_{20} ^ 3
C.A_{10} ^ 7
D.A_{10} ^ 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới