từ một vecto chỉ phương.rồi suy ra vecto pháp tuyến cho mình xin công thức.

từ một vecto chỉ phương.rồi suy ra vecto pháp tuyến
cho mình xin công thức.Viết một bình luận

Câu hỏi mới