Viết phương trình chính tắc của hypebol, biết: a) Tiêu điểm là F1(-3;0) và đỉnh là A2(2;0) b) Đỉnh là A2(4;0) và tiêu cự bằng

Viết phương trình chính tắc của hypebol, biết:
a) Tiêu điểm là F1(-3;0) và đỉnh là A2(2;0)
b) Đỉnh là A2(4;0) và tiêu cự bằng 10

1 bình luận về “Viết phương trình chính tắc của hypebol, biết: a) Tiêu điểm là F1(-3;0) và đỉnh là A2(2;0) b) Đỉnh là A2(4;0) và tiêu cự bằng”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình chính tắc (H): \frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac{y^{2}}{b^{2}}=1(a,b>0)
  a)Vì (H) có:
  @Tiêu điểm: F_{1}(-3; 0)⇒c=3
  @Đỉnh A_{2}(2; 0)⇒a=2
  Lại có: b^{2}=c^{2}-a^{2}=9-4=5
  Vậy (H): \frac{x^{2}}{4}-\frac{y^{2}}{5}=1
  b)Vì (H) có:
  @Đỉnh A_{2}(4; 0)⇒a=4
  @Tiêu cự: 2c=10⇒c=5
  Lại có: b^{2}=c^{2}-a^{2}=25-16=9
  Vậy (H): \frac{x^{2}}{16}-\frac{y^{2}}{9}=1

  Trả lời

Viết một bình luận