Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d a) qua M(-1;-4) và song song với đường thẳng 3x+5y-2=0 b) qua N(1;1) và vuông g

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d
a) qua M(-1;-4) và song song với đường thẳng 3x+5y-2=0
b) qua N(1;1) và vuông góc với đường thẳng 2x+3y+7=0

2 bình luận về “Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d a) qua M(-1;-4) và song song với đường thẳng 3x+5y-2=0 b) qua N(1;1) và vuông g”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)Vì d$\parallel$Δ:3x+5y-2=0
  ⇒Phương trình của d: 3x+5y+c=0(c\ne-2)
  Do đường thẳng d đi qua M(-1; -4) và song song với Δ:3x+5y-2=0
  ⇒d: 3.(-1)+5.(-4)+c=0⇔c=23(tm)
  Vậy PT TQ của d: 3x+5y+23=0
  b)Vì d \bot Δ: 2x+3y+7=0
  ⇒Phương trình của d: 3x-2y+c=0(c\ne7)
  Do đường thẳng d đi qua N(1; 1) và vuông góc với Δ: 2x+3y+7=0
  ⇒d: 3.1-2.1+c=0⇔c=-1(tm)
  Vậy PT TQ của d: 3x-2y-1=0

  Trả lời
 2. a)
  Ta có : \Delta : 3x+5y-2=0
  =>$\overrightarrow{n_{\Delta}}$=(3;5)
  Vì d////\Delta=>$\overrightarrow{n_{\Delta}}$=$\overrightarrow{n_{d}}$=(3;5)
  PTTQ (d) : $\begin{cases} qua M(-1;-4)\\ \overrightarrow{n_{d}}=(3;5)\end{cases}$
  ->(d) : 3(x+1)+5(y+4)=0<=>3x+5y+23= 0
  b)
  Ta có : \Delta : 2x+3y+7=0
  =>$\overrightarrow{n_{\Delta}}$=(2;3)
  Vì d\bot\Delta=>$\overrightarrow{n_{\Delta}}$=$\overrightarrow{u_{d}}$=(2;3) =>$\overrightarrow{n_{d}}$=(3;-2)
  PTTQ (d) : $\begin{cases} qua N(1;1) \\ \overrightarrow{n_{d}}=(3;-2)\end{cases}$
  ->(d) : 3(x-1)-2(y-1)=0<=> 3x-2y-1=0

  Trả lời

Viết một bình luận