Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của sở Y tế Nghệ An có 9 người, trong đó có dùng 4 tác sĩ. Chia ngẫu nhiên Ban đó thành

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của sở Y tế Nghệ An có 9 người, trong đó có dùng 4 tác sĩ. Chia ngẫu nhiên Ban đó thành ba tổ, mỗi tổ 3 người để đi kiểm tra công tác phòng dịch ở địa phương. Trong mỗi tổ, chọn ngẫu nhiên 1 người làm tổ trưởng xác suất để 3 tổ trưởng đều là bác sĩ

2 bình luận về “Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của sở Y tế Nghệ An có 9 người, trong đó có dùng 4 tác sĩ. Chia ngẫu nhiên Ban đó thành”

 1. Phương pháp giải:
  – Tính số phần tử của không gian mẫu: Chọn mỗi tổ 3 người, sau đó chọn 1 người làm đội trưởng.
  – Gọi A là biển có: ba tổ trường đều là ba bác
  sĩ”. Tính số phần tử của biến cố A..
  – Tính xác suất của biến cố A.
  Lời giải chi tiết:
  + Tính số phần tử của không gian mẫu:
  Chọn 3 người cho tổ 1 có Cả cách. Chọn 1 người làm tổ trưởng có 3 cách
  Chọn 3 người cho tổ 2 có Cả cách. Chọn 1
  người làm tổ trưởng có 3 cách.
  Chọn 3 người cho tổ 3 có Cả cách. Chọn 1 người làm tổ trưởng có 3 cách.
  n(n) = C3. C. C3.33-45360.
  + Gọi A là biến cố; “ba tổ trưởng đều là ba bác sĩ”, tức là mỗi tổ có ít nhất 1 bác sĩ.
  TH1: Tổ 1 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  =CóC .C}.C.C}.C = 720 cách. TH2: Tổ 2 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  Tương tự TH1, có 720 cách
  TH3: Tổ 3 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  Tương tự TH1, có 720 cách.
  n(A)=720.3=2160.
  Vậy P(A) = n(A) / n () = 2160 /45360=1/21

  Trả lời
 2. Đáp án
  1/21
  Giải thích các bước giải:
  +) Tính số phần tử của không gian mẫu:
  – Chọn 3 người cho tổ 1 có C_9^3 cách. Chọn 1 người làm tổ trưởng có 3 cách.
  – Chọn 3 người cho tổ 2 có C_9^3 cách. Chọn 1 người làm tổ trưởng có 3 cách.
  – Chọn 3 người cho tổ 3 có C_3^3 cách. Chọn 1 người làm tổ trưởng có 3 cách.
  => n( $\Omega$ )=C_9^3 . C_6^3 . C_3^3 . 3^3 = 45360.
  + Gọi A là biến cố: “ba tổ trường đều là ba bác sĩ” , tức là mỗi tổ có ít nhất 1 bác sĩ.
  TN1: Tổ 1 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  => Ta có: C_4^2 . C_2^1 . C_5^1 . C_2^1 . C_4^2 = 720( cách ).
  TN2: Tổ 2 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  TN3: Tổ 3 có 2 bác sĩ, chọn 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 2 tổ còn lại mỗi tổ có 1 bác sĩ.
  Tương tự TN1, có 720 cách.
  => n(A)=720.4=2160.
  Vậy P(A)= {n(A)}/{n( \Omega )} = 2160/45360= 1/21.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới