Cho dãy số `(u_n)` xác định bởi $\begin{cases} u_1=1,u_2=2\\ u_{n+1}=u_n+2u_{n-1}-1,\forall n\ge 2\end{cases}$. Tìm số hạng

Cho dãy số `(u_n)` xác định bởi $\begin{cases} u_1=1,u_2=2\\ u_{n+1}=u_n+2u_{n-1}-1,\forall n\ge 2\end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số.

1 bình luận về “Cho dãy số `(u_n)` xác định bởi $\begin{cases} u_1=1,u_2=2\\ u_{n+1}=u_n+2u_{n-1}-1,\forall n\ge 2\end{cases}$. Tìm số hạng”

Viết một bình luận