Cho phương trình – 2sin^2 x + 5cos x + 3 = 0 Khi đặt t = cos x thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây? A.

Cho phương trình – 2sin^2 x + 5cos x + 3 = 0 Khi đặt t = cos x thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây?
A. 2t^2 + 5t + 1 = 0
B. 5t + 1 = 0
C. -2t^2 + 5t + 3 = 0
D. 2t^2 + 5t + 3 = 0

1 bình luận về “Cho phương trình – 2sin^2 x + 5cos x + 3 = 0 Khi đặt t = cos x thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây? A.”

 1. Ta có:
       -2sin^2 x + 5cos x + 3 = 0
  -2(1-cos^2 x) + 5cos x + 3 = 0
  ⇔ -2 + 2cos^2 x + 5cos x + 3 = 0
  ⇔ 2cos^2 x + 5cos x + 1 = 0 
  Đặt t = cos x 
  ⇒ 2t^2 + 5t + 1 = 0 ⇒ Chọn A
  Good luck studying! 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới