Gieo một con súc sắc được chế tạo cân đối hai lần. Xác suất để lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm là? A.1/6 B.1/36 C.25/36

Gieo một con súc sắc được chế tạo cân đối hai lần. Xác suất để lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm là?
A.1/6
B.1/36
C.25/36
D.35/36

2 bình luận về “Gieo một con súc sắc được chế tạo cân đối hai lần. Xác suất để lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm là? A.1/6 B.1/36 C.25/36”

 1. n_{\Omega}=6^2(kn)
  Gọi biến cố A: “Để lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm”
  A={(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;6)}
  ⇒n_{A}=6
  ⇒P_{(A)}=frac{6}{36}=frac{1}{6}
   

  Trả lời
 2. Không gian mẫu :
  n(\Omega) = 6^2 = 36
  Biến cố A: ” Lần giao thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm “
  => Biến cố A đối: ” Không lần giao nào xuất hiện mặt 6 chấm”
  => n(A’) = 6.5 = 30
  P(A’)= 30/35 = 6/7
  P(A) = 1- 6/7 = 1/7
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới