`\lim_{x \to 7} (x^2-bx+c)/(x-7)` `=7` Tính `b+c`

`\lim_{x \to 7} (x^2-bx+c)/(x-7)` `=7`
Tính `b+c`

2 bình luận về “`\lim_{x \to 7} (x^2-bx+c)/(x-7)` `=7` Tính `b+c`”

 1. Giải đáp:
  b + c = 7.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\lim_{x \to 7} $ $\frac{x^{2} – bx + c }{x – 7}$ = 7.
  Vì giới hạn đã cho là giới hạn hữu hạn.
  ⇒49 – 7b + c = 0.
  ⇒c = 7b – 49.
  $\lim_{x \to 7} $ $\frac{x^{2} – bx + c }{x – 7}$ = 7.
  ⇔$\lim_{x \to 7} $ $\frac{x^{2} – bx + 7b – 49 }{x – 7}$ = 7.
  ⇔$\lim_{x \to 7} $ $\frac{x^{2} – 7^{2} + 7b – bx }{x – 7}$ = 7.
  ⇔$\lim_{x \to 7} $ $\frac{(x – 7).(x + 7) + (x – 7).(-b) }{x – 7}$ = 7.
  ⇔$\lim_{x \to 7} $ $\frac{(x – 7).(x + 7 – b) }{x – 7}$ = 7.
  ⇔$\lim_{x \to 7} (x + 7 – b)$ = 7.
  ⇔7 + 7 – b = 7.
  ⇔14 – b = 7.
  ⇔b = 7.
  c = 7b – 49
  ⇒c = 7.7 – 49
  ⇒c = 0.
  → b + c = 7 + 0
  → b + c = 7.
  Vậy b + c = 7.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để tồn tại giới hạn thì tử phải có nhân tử x-7 
  Khi đó : x^2 – bx + c = (x-7)(x-a) với a là 1 nghiệm của pt x^2 – bx + c = 0
  Ta có:
  lim_{x->7} \frac{x^2 – bx + c}{x-7} = 7
  => lim_{x->7} \frac{(x-7)(x-a)}{x-7} = 7
  => lim_{x->7} x-a  = 7
  => 7-a=7
  =>a=0
  Vậy x^2 – bx + c = x(x-7) = x^2-7x hay b = 7 và c=0
  => b + c = 7

  Trả lời

Viết một bình luận