Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân ,biết: U3+U5=90 và U2-U6=240

Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân ,biết: U3+U5=90 và U2-U6=240Viết một bình luận

Câu hỏi mới