tính các giới hạn sau: a,lim 4-x^2/x^3+8 (x->-2) b,lim x^2+3x+2/2x^2+x-6 (x->-2)

tính các giới hạn sau:
a,lim 4-x^2/x^3+8 (x->-2)
b,lim x^2+3x+2/2x^2+x-6 (x->-2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới