giải hệ phương trình : `{x³ + y³ = 91` `4x² + 3y² = 16x + 9y `

giải hệ phương trình :
`{x³ + y³ = 91`
`4x² + 3y² = 16x + 9y `Viết một bình luận

Câu hỏi mới