Cho hàm số y = sin(3x) . Đạo hàm cấp 10 của hàm số là

Cho hàm số y = sin(3x) . Đạo hàm cấp 10 của hàm số là

1 bình luận về “Cho hàm số y = sin(3x) . Đạo hàm cấp 10 của hàm số là”

 1.  Đạo hàm của hàm số y = sin(3x) lần lượt là:
  y’ = 3cos(3x) (đạo hàm cấp 1)
  y” = -9sin(3x) (đạo hàm cấp 2)
  y”’ = -27cos(3x) (đạo hàm cấp 3)
  y”” = 81sin(3x) (đạo hàm cấp 4)
  y””’ = 243cos(3x) (đạo hàm cấp 5)
  y””” = -729sin(3x) (đạo hàm cấp 6)
  y”””’ = -2187cos(3x) (đạo hàm cấp 7)
  y”””” = 6561sin(3x) (đạo hàm cấp 8)
  y””””’ = 19683cos(3x) (đạo hàm cấp 9)
  y””””” = -59049sin(3x) (đạo hàm cấp 10)
  Vậy đạo hàm cấp 10 của hàm số y = sin(3x) là -59049sin(3x).

  Trả lời

Viết một bình luận