Một tổ có 5 bạn nam và 7 bạn nữ chọn một nhóm 3 bạn để tham gia biểu diễn văn nghệ. Xác suất để chọn được ba bạn nữ

Một tổ có 5 bạn nam và 7 bạn nữ chọn một nhóm 3 bạn để tham gia biểu diễn văn nghệ. Xác suất để chọn được ba bạn nữViết một bình luận

Câu hỏi mới