Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A)1m² = … Dm²=… Cm²=… Mm² 1ha=…m2 1km²=…ha=…m2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A)1m² = … Dm²=… Cm²=… Mm²

1ha=…m2

1km²=…ha=…m2

B)1m²=…dam²ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ1ha=… Km²

1m²=…hm²=…haㅤㅤㅤ 4ha=…km²

1m²=…km²

1 bình luận về “Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A)1m² = … Dm²=… Cm²=… Mm² 1ha=…m2 1km²=…ha=…m2”

 1. Giải đáp:
   a,
  1m² = 100dm² = 1000cm² = 1000000mm²
  ( Mỗi đơn vị cách nhau phía trước = đơn vị phía sau x100 )
  1ha = 10000m² 
  (Ví dụ: 1 hình vuông có cạnh 100m => diện tích = 100m x 100m = 10000m² = 1ha)
  1km² = 100ha =  1000000m²
  b,
  1m² = 0,01dam²
  1ha  = 0,01km²
  4ha = 0,04km²
  1m² = 10hm² = 10ha
  1m² = 0,000001km²

  Trả lời

Viết một bình luận