Sử dụng phương pháp quy nạp, chứng minh với mọi `n` nguyên dương ta có: `3^{n} + 7^{n} – 2“\vdots“8`.

Sử dụng phương pháp quy nạp, chứng minh với mọi `n` nguyên dương ta có: `3^{n} + 7^{n} – 2“\vdots“8`.Viết một bình luận

Câu hỏi mới