Tìm cực trị của hàm `z = \text{ln}` `|1 + x^{2}y|` với điều kiện `x – y – 3 = 0`. Khẳng định nào sau đây đúng? `\bb \text{A.}

Tìm cực trị của hàm `z = \text{ln}` `|1 + x^{2}y|` với điều kiện `x – y – 3 = 0`. Khẳng định nào sau đây đúng?
`\bb \text{A.}` `z` không có cực trị.
`\bb \text{B.}` `z` có hai điểm dừng là `\text{A}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`0`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `-3`$\color{blue}{\textbf{)}}$ và `\text{D}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`3`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `0`$\color{blue}{\textbf{)}}$.
`\bb \text{C.}` `z` đạt cực đại tại `\text{A}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`0`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `-3`$\color{blue}{\textbf{)}}$ và `\text{B}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`2`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `-1`$\color{blue}{\textbf{)}}$.
`\bb \text{D.}` `z` đạt cực tiểu tại `\text{A}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`0`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `-3`$\color{blue}{\textbf{)}}$ và đạt cực đại tại `\text{B}`$\color{blue}{\textbf{(}}$`2`$\color{magenta}{\textbf{,}}$ `-1`$\color{blue}{\textbf{)}}$.Viết một bình luận

Câu hỏi mới