Tổng : `1/2+1/4+1/8+…….` Chuỗi hội tụ

Tổng : `1/2+1/4+1/8+…….`
Chuỗi hội tụViết một bình luận

Câu hỏi mới