1. Một tổng gồm năm số hạng bằng nhau. Tìm số hạng đó, biết tổng bằng 30. 2.Mỗi hàng có 5 cái ghế. Hỏi 9 hàng như thế có tất

1. Một tổng gồm năm số hạng bằng nhau. Tìm số hạng đó, biết tổng bằng 30.
2.Mỗi hàng có 5 cái ghế. Hỏi 9 hàng như thế có tất cả bao nhiêu cái ghế?
3.Mẹ hái được 57 quả táo, chị hái được 39 quả táo. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả táo?Viết một bình luận

Câu hỏi mới