Bài 1: Viết tích thành tổng 2 x 8= 5 x5= Bài 2: tìm hai số có tích bằng 4 và có hiệu bằng 0

Bài 1: Viết tích thành tổng
2 x 8=
5 x5=
Bài 2: tìm hai số có tích bằng 4 và có hiệu bằng 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới