Câu 1. Trong các số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là: A. 666 B. 645 C. 655 Câu 2. Số gồm 2 trăm 7 chục 2 đơ

Câu 1. Trong các số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn nhất là:
A. 666 B. 645 C. 655
Câu 2. Số gồm 2 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:
A. 227 B. 272 C. 227
Câu 3. Chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:
A. 70cm B. 54cm C. 60cm
giúp ạViết một bình luận