có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà nếu ta bớt đi 8 ở chữ số hàng chục và bớt đi 4 ở chữ số hàng đơn vị thì số đó vẫn lớn h

có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà nếu ta bớt đi 8 ở chữ số hàng chục và bớt đi 4 ở chữ số hàng đơn vị thì số đó vẫn lớn hơn số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau
Viết một bình luận