một cửa hàng bán xăng trong 3 ngày bán được 2340 l xăng , ngày thứ 3 bán được số xăng bằng trung bình cộng số l xăng 2 ngày

một cửa hàng bán xăng trong 3 ngày bán được 2340 l xăng , ngày thứ 3 bán được số xăng bằng trung bình cộng số l xăng 2 ngày đầu . hỏi ngày thứ 3 bán được mấy l xăng ?Viết một bình luận