X+12=23+34 24+x=35+64

X+12=23+34

24+x=35+64

2 bình luận về “X+12=23+34 24+x=35+64”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x+12=23+34
   x+12=67
   x=67-12
  x=55
  Vậy, x=55
  __________
  24+x=35+64
   24+x=99
   x=99-24
   x=75
  Vậy, x=75
  #hongnhung27092k10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới