cau 1:Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 và thương của hai số bằng 4

cau 1:Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 và thương của hai số bằng 4Viết một bình luận

Câu hỏi mới