Cô bán hàng có 100kg gạo. Cô muốn đổ vào ba loại bao. Một loại đựng được 50kg, một loại đựng được 20kg, và một loại đựng đ

Cô bán hàng có 100kg gạo. Cô muốn đổ vào ba loại bao. Một loại đựng được 50kg, một loại đựng được 20kg, và một loại đựng được 10kg. Em tính xem mỗi loại có mấy bao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới