Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 và thương của hai số bằng nhau

Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 và thương của hai số bằng nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới