Tính độ dài đường gấp khúc abcd biết đoạn ab dài 25cm ,đoạn cd dài 10cm , đoạn bc dài 29cm.

Tính độ dài đường gấp khúc abcd biết đoạn ab dài 25cm ,đoạn cd dài 10cm , đoạn bc dài 29cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới