Trên bảng con có ghi phép tính: $6 + 8 + 6$ Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm

Trên bảng con có ghi phép tính: $6 + 8 + 6$

Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tính đúng?Viết một bình luận

Câu hỏi mới